O projekcie

Projekt „Budowa infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Potok Górny” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Całkowita wartość projektu według złożonego wniosku o dofinansowanie wynosi 3 910 915,70 zł, zaś wartość dofinansowania 3 269 982,41 zł.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (199 szt.) i kotłów na biomasę (119 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych.

Celem nadrzędnym projektu Wzrost potencjałów rozwojowych gminy Potok Górny oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa środowiska naturalnego. Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza w gminie po przez wykorzystywanie zasobów energii odnawialnej (energii słonecznej i energii biomasy) jako alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

Cele szczegółowe:

 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i wykorzystaniu OZE;
 • wyposażenie gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie OZE, poprzez zapewnienie dotacji na zakup kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę;
 • ograniczenie zużycia zasobów paliw kopalnych i energii ze źródeł konwencjonalnych oraz wzrost udziału energii cieplnej z OZE;
 • dywersyfikacja dostaw energii i wzrost bezpieczeństwa energetycznego;
 • zmniejszenie kosztów zw. z ogrzewaniem pomieszczeń oraz c.w.u. w gospod. dom. oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych mieszkańców;
 • obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery;
 • poprawa opłacalności produkcji rolniczej i efektywne zagospodarowanie bioodpadów;
 • poprawa mikroklimatu i wykorzystanie walorów gminy, w tym walorów turystycznych, a tym samym stworzenie warunków do aktywizacji pozarolniczej działalności gospod. i tworzenia miejsc pracy, w tym w sektorze energetycznym i agroturystyki.

Gmina zostanie wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych.

Rezultaty:

 • wzrost bezpieczeństwa energetycznego;
 • efekt ekologiczny (ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany);
 • mniejsze koszty ogrzewania wody (oszczędności w budżetach domowych oraz gminy);
 • wzrośnie opłacalność rolnictwa i możliwe efektywne zagospodarowanie bioodpadów.

Efekty:

 • wzrost potencjałów rozwojowych gminy;
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu;
 • wzrost jakości życia mieszkańców;
 • poprawie ulegnie stan środowiska.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji solarnych (199 szt.) i kotłów na biomasę (237 szt.)

Zasięg projektu:

 • Województwo: lubelskie;
 • Powiat: biłgorajski;
 • Gmina: Potok Górny;
 • Miejscowości: Lipiny Dolne, Lipiny Górne - Lewki, Naklik, Lipiny Górne – Borowina, Szyszków, Lipiny Dolne - Kolonia, Dąbrówka, Jasiennik Stary, Jedlinki, Kolonia Malennik, Potok Górnym Zagródki.
Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30